Všeobecné obchodné podmienky

Využívanie služieb spoločnosti Webworking s.r.o. je podmienené súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1. Nastavenie účtu, aktivácia, e-mailová adresa zákazníka

Váš účet a služby sa aktivujú poúhrade faktúry za objednané služby. Úhradou faktúry sa rozumie dátum pripísania platby na náš účet uvedený na faktúre.

Je dôležité, aby ste pri objednávke uviedli e-mailovú adresu, ktorá je v ten moment funkčná a máte k nej prístup. Je to z dôvodu,aby sme mohli s Vami okamžite komunikovať, zaslať Vám potrebné údaje a i. Je nevyhnutné udržiavať e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v zákazníckom účte, aktuálnu po celú dobu platnosti služieb. Webworking s.r.o. nie je zodpovedná za expiráciu služieb v prípade neaktuálnej e-mailovej adresy zákazníka.

V prípade poskytnutia nepravdivých údajov o zákazníkovi je spoločnosť Webworking s.r.o. oprávnená ukončiť prevádzku služieb zákazníka.

2. Obsahová náplň webstránok

Služby poskytované spoločnoťou Webworking s.r.o. nesmú byť použité na protizákonné účely. Za relevantné zákony sa považujú zákony Slovenskej republiky ako i zákony Európskej únie.

Zákazník súhlasí s tým, že v prípade sporu vyplývajúceho z nezákonného obsahu, odškodní poskytovateľa služieb, t.j.Webworking s.r.o. vo forme a výške pokrývajúcej všetky pohľadávky vzniknuté s týmto sporom.

Autorské práva

Je zakázané využívať služby spoločnosti Webworking s.r.o., ktoré by porúšali akýkoľvek copyright, ochrannú známku alebo autorské práva. Týka sa to hlavne, no nie len výlučne na kopírovanie hudby, fotografií alebo akékoľvek iné dielo chránené autorskými právami. Taktiež ponuka predaja výrobkov, ktoré porušujú ochanné známky, bude mať za následok zrušenie zákaznického účtu. Pri každom zistenom opakovanom prípade porušovania autorských práv alebo ochranných známok bude zastavené poskytovanie služieb zákazníkovi a bude zrušený zákaznicky účet, taktiež bude zamedzený prístup k sporným materiálom a dátam.

V prípade, že máte podozrenie na porušenie Vašich autorských práv alebo zneužitie ochrannej známky na zákaznických stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Webworking s.r.o., oznámte nám potrebné informácie na info(zavináč)Webworking(bodka)sk

Využietie priestoru zdieľaného webhostingu

Využívanie webhostingu spoločnosti Webworking s.r.o. na účely úložiska dát (filmov, programov a softwaru), ktoré sú autorsky chránené nie je povolené. Každý zistený prípad nepovoleného úložiska dát povedie k okamžitému zastaveniu poskytovania služieb a k zrušeniu zákaznického účtu.

Všetky služby spoločnosti Webworking sú určené výhradne pre zákazníka a môžu byť monitorované z dôvodu bezpečnosti, optimalizovaného chodu služieb, neoprávneného prístupu, a ochrany autorských práv. Počas monitorovania služieb môže dôjsť k nahrávaniu alebo kopírovaniu informácií. Využívaním služieb spoločnosti Webworking zákazník súhlasí s uvedenými informáciami.

Akonáhle príde k neoprávnenému využivaniu zákaznických služieb treťou stranou, môže spoločnosť Webworking pristúpiť k pozastaveniu týchto služieb.

V prípade zistenia zneužívania zákaznických služieb tretími stranami bude na túto skutočnosť zákazník upovedomený prostredníctvom e-mailu, na ktorý je povinný bezodkladne odpovedať, najneskôr však do 48 hodín. V opačnom prípade môže spoločnosť Webworking pristúpiť k pozastaveniu služieb zákazníka.

Je povinnosťou každého zákazníka, aby zaistil, že všetky skripty, resp. programy inštalované na jeho službách, sú bezpečné a povolania adresárov sú nastavené správne bez ohľadu na spôsob inštalácie. Ak je to možné, odporúča sa nastaviť na čo najviac adresároch oprávnenie 755, prípadne ďalšie obmedzenia. Zákazník je v plnej miere zodpovedný za činnosti prebiehajúce na jeho službách/prostredníctvom jeho služieb. V prípade použitia hesla je dôležité použiť maximálne bezpečné heslo. Z tohoto dôvodu je možná kontrola hesiel za účelom dosiahnutia maximálnej bezpečnosti, upozornením zákazníka na slabé resp. nie bezpečné heslo.

3. Nulová tolerancia SPAMov, limity e-mailov

Netolerujeme rozosielanie nevyžiadaných e-mailov a SPAMov a to ani v prípade použitia zakúpených zoznamov s e-mailovými adresami. Každý užívateľ, ktorý bude rozosielať nevyžiadané e-maily resp. SPAMy, bude na túto skutočnosť upozornený a môže mu byť pozastavené poskytovanie služieb.

Limity posielania e-mailov. Limit je nastavený na odoslanie 500 e-mailov/hodina.

V prípade rozosielania viac ako 1000 e-mailov je potrebný individuálny hosting/serverová služba virtuálneho servera. Túto službu nájdete v ponuke spoločnosti Webworking.

Každý účet, ktorý sa nachádza na akomkoľvek blackliste, môže byť pozastavený.

Spoločnosť Webworking si vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi všetky poplatky spojené s odstránaním mail serverov Webworking z blacklistov v prípade, že to bolo spôsobené rozosielaním nevyžiadaných e-mailov, resp. SPAMov. Výška poplatkov závisí od uváženia spoločnosti Webworking.

4. Platobné informácie, fakturácia, rušenie služieb

Zákazník súhlasí s tým, že za služby spoločnosti Webworking bude platiť prislúchajúcu cenu vždy pred obdobím, na ktoré sa platba vzťahuje.

Zákazník súhlasí s tým, že pokiaľ on sám neinformuje do 3 dni od najbližšej expirácie služby spoločnosť Webworking o skutočnosti, že na ďalšie obdobie nebude služby využívať, považuje sa to za súhlas k záväznému predĺženiu objednaných služieb na ďalšie obdobie. Netýka sa to situácie, kedy má zákazník pozastavené služby z dôvodu porušenia VOP.

Zákazník sa zaväzuje udržiavať platobné informácie vždy aktuálne a včas uhrádzať faktúry za služby. Ak nebude faktúra uhradená najneskôr v deň ukončenia predplatenej služby, zákaznícky účet, ako i služby, budú pozastavené, resp. zrušené. Za dátum úhrady faktúry sa považuje deň pripísania peňazí na účet spoločnosti Webworking. V prípade neskorej úhrady faktúry – t.j. po ukončení služieb, spoločnosť Webworking negarantuje možnosť obnovenia doménových služieb. S obnovením doménových služieb po ukončení predplateného obdobia sa môžu spájať poplatky za obnovenie domény.

Zasielanie notifikácií o konci platnosti domény a iných služieb je v súlade s VOP a je poskytovaná zákazníkovi ako pripomenutie, že sa blíži čas ukončenia platnosti predplatených služieb.

Zákazník súhlasí so zasielaním faktúr za služby prostredníctvom e-mailu. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný udržiavať svoj fakturačný/kontaktný e-mail vždy aktuálny. Spoločnosť Webworking nenesie žiadnu zodpovednosť za nepredĺženie služieb z dôvodu neuhradenia faktúry, ktorá bola zasalná na neaktuálnu e-mailovú adresu zákazníka.

Spoločnosť Webworking si vyhradzuje právo na zmenu cien za poskytované služby kedykoľvek. Zmeny sa nevzťahujú na už zaplatené obdobie využívania služieb.

Zrušenie služieb je možné výhradne písomnou formou – prostredníctvom autorizovaného tiketu cez systém požiadaviek, a to najneskôr v 3 dni pred ukončením predplateného obdobia. Následne bude zákazník kontaktovaný pracovníkom spoločnosti Webworking z dôvodu overenia požiadavky. Po potvrdení zrušenia služieb bude zablokovaný zákaznícky účet, bude pozastavené poskytovanie služieb, vymazaný obsah účtu ako i e-mailové účty zákazníka.

Zrušenie služieb na žiadosť zákazníka nie je dôvodom na vrátenie zostatkovej sumy (alikvótnej časti) za služby za nevyužitú časť predplateného obdobia.

Vrátenie poplatkov, alebo časti poplatkov za služby, nie je možné v prípade, ak boli zákazníkovi pozastavené služby z dôvodu porušenia VOP.

Spoločnosť Webworking nenesie žiadnu zodpovednosť za ušlý zisk zákazníka v prípade nefunkčnosti služieb z dôvodu porušenia VOP zákazníkom, ani z akéhokoľvek iného dôvodu.

Zákazník nemá právo nárokovať ušlý zisk od spoločnosti Webworking.

5. Zálohovanie, stráta dát

Za využívanie služieb spoločnosti Webworking nesie v plnej miere riziko zákazník.

Zálohovanie dát prebieha každý deň v nočných hodinách a je poskytovaná pre zákazníka z vôle spoločnosti Webworking.

Spoločnosť Webworking nie je zodpovedná za dáta uložené prostredníctvom zákaznického účtu na serveroch spoločnosti Webworking.

Zálohy nebudú poskytnuté tým zákazníkom, ktorým bol pozastavený účet z dôvodu porušenia VOP.

6. Traffic (prenos dát), množstvo dát

V prípade, že má zákazník limitovaný prenos dát, alebo množstvo dát uložených na serveroch, je možné, že po dosiahnutí limitných úrovní bude na túto skutočnosť upozornený a následne sa mu budú nadlimitné dáta účtovať nad rámec predplatenej sumy, prípadne má možnosť vybrať si službu, ktorá ponúka vyššie limity. Aktuálny stav limitov má možnosť zákazník sledovať preostredníctvom zákaznického účtu.

Nevyužité limity sa neprenášajú do ďalšieho mesiaca/obdobia.

7. Záruka vrátenia peňazí

Zákazník má nárok na vrátenie pomernej časti peňazí za zostávajúcu časť predplateného obdobia služby v prípade, ak spoločnosť Webworking nebude poskytovať službu tak, aby jej celková dostupnosť bola vyššia ako 95%. Vrátenie peňazí je podmienené preskúmaním prípadu zo strany Webworking. K odôvodneniu nedostupnosti služby nesmú byť použité merania tretích strán. V prípade, ak chce zákazník žiadať o vrátenie peňazí, musí tak urobiť písomnou formou prostredníctvom tiketu, resp.e-mailom.

8. Partneri

Partneri sú v plnej miere zodpovední za podporu svojim zákazníkom, komunikáciu s nimi ako i fakturáciu. Spoločnosť Webworking neposkytuje žiadnu podporu pre zákazníkov Partnera.

Partner v plnej miere zodpovedá za obsah uložený prostredníctvom zákazníka Partnera ako i za všetky aktivity vykonávajúce zákazníkom Partnera na serveroch spoločnosti Webworking. Týka sa to hlavne porušovania zákonov, ochrany autorských práv a iných ustanoveniach obsiahnutých vo VOP a vzťahujúcich sa na koncového zákazníka.

9. Zdieľaný webhosting pre koncového zákazníka (nie partnerský program)

Zdieľaný webhosting nie je možné ponúkať tretej strane. Pre účely ďalšieho predaja hostingových služieb sú určené výhradne Partnerské webhostingové služby. V prípade zistenia predaja zdieľaného webhostingu tretej strane, je spoločnosť Webworking oprávnená pozastaviť poskytovanie služieb zákazníkovi.

10. Zodpovednosť za vzniknuté škody

Spoločnosť Webworking nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť počas podnikateľských aktivít zákazníka. Spoločnosť Webworking neposkytuje záruky akéhokoľvek druhu za služby, ktoré poskytuje.

11. Poškodzovanie dobrého mena

Poškodzovania dobrého mena spoločnosti Webworking, alebo jej zamestnancov, môže mať za následok pozastavenie poskytovania služieb zákazníkovi a zrušenie jeho zákaznického účtu. Spoločnosť Webworking môže žiadať náhradu škody spôsobenej poškodzovaním dobrého mena od osoby, ktorá takto konala.

12. Poskytnutie údajov

Spoločnosť Webworking má právo poskytnúť údaje o zákazníkovi orgánom činným v trestnom konaní, ak o to bude požiadaná.

13. Zmeny VOP

Spoločnosť Webworking si vyhradzuje právo na zmenu VOP kedykoľvek. Zákazník musí byť o tejto zmene informovaný najneskôr 30 dní pred planosťou nových VOP.

 

01.02.2011 v Nitre. Webworking s.r.o.